روز شمار
اوقات شرعی
توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد