روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله : سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان
azadi

عنوان مقاله : سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان

نویسندگان : الهام رحمت آبادی ، حبیب اله آقا بخشی

 

 

 

دانلود مقاله

 

چکیده : 

شناسايي هويت هاي اجتماعي تلاشي است براي تحليل الگوهاي تكرارپذير، كنشها و نگرش هاي گروهي. هويت اجتماعي در جامعه شناسي بر تمايز ميان جامعه سنتي و مدرن استوار است.
در جوامع سنتي مبناي هويت اجتماعي افراد، ويژگي هاي انتسابي آنهاست. اما جوامع مدرن در اين باره عمدتا دو پاسخ متفاوت كه هر يك بر رويكردهاي نظري جداگانه اي مبتني است و به لحاظ زماني نيز تا حدي نسبت به هم تقدم و تاخر دارند، ارايه مي دهد. رويكرد اول و قديمي تر، به فعاليت مولد و جايگاه فرد در نظام توليد سازنده هويت اجتماعي توجه دارد و رويكرد دوم و جديدتر، رفتارهاي مصرفي فرد را مبناي شكل گيري هويت اجتماعي محسوب مي كند. رويكرد اول مرتبط با مفهوم طبقه اجتماعي و رويكرد دوم در مفهوم سبك زندگي خلاصه مي شود.
روش: اين مطالعه به روش دلفي بر جوانان 15 تا 29 سال طبقه متوسط شهري متمركز بوده و همكاران پژوهش از بين اساتيد دانشگاه انتخاب شده اند.
يافته ها: پژوهش حاضر منجر به ارايه 3 شاخص پايه كلي از بين شاخص هاي موجود گرديد كه به دليل قابل تطبيق بودن با واحد تحليل، تغييراتي در آنها ايجاد شد.
نتايج: هدف كاربردي اين مطالعه ارايه معيارهايي دال بر گروه بنديهاي اجتماعي جديد بر مبناي سبك زندگي در دهه اخير است كه مرزهاي هويت را ترسيم مي کند.

 

نظرات
CAPTCHA