روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله : اقتصاد مقاومتی و ملزومات دستیابی به آن
azadi

عنوان مقاله : اقتصاد مقاومتی و ملزومات دستیابی به آن

نویسندگان : مهسا رضوی و ندا مهرزاد

 

 

 

دانلود مقاله

 

چکیده : 

 

پايداري نظام جمهوري اسلامي ايران، هميشه به عنوان الگويي از مقاومت براي حركت به سمت استقلال و نفي وابستگي براي تمام ملل جهان بوده است. از آنجا كه نگرشها، گرايشها و رفتارهاي شكلدهنده به روابط و تعاملات اقتصادي در عرصه فردي و اجتماعي، در قالب "سبك زندگي اقتصادي" بيان ميشود، مصرف كه به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي ارزيابي سبك زندگي و يكي از مؤلّفه هاي كليدي در اقتصاد است، نقش بهسزايي در توسعه كشورها دارد. از اين رو با اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، ميتوان اين شاخص ها را بهبود بخشيده و گامهاي مؤثري را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و دستيابي به اهداف آن از جمله رهايي از اقتصاد وابسته و مصرفي و نيز مقاومت در برابر موانع داخلي و خارجي و عدم توقف در مسير رشد و توسعه برداشت. در اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي درمييابيم كه نقطه شروع اقتصاد مقاومتي (Resistive Economy)، سياستگذاري براي اصلاح الگوي مصرف است. مصرف، توليد را جهت ميدهد و اين دو در كنار هم، جهت سرمايه گذاري را مشخص ميكنند. رونق توليد داخلي و كاستن از وارداتي كه ميتواند به افول و كم رونقي و توقف واحدهاي توليدي داخلي منجر شود، موجب استقلال اقتصادي، قطع وابستگي به خارج و ارتقاي تكنولوژي درسطح كلانتر ميشود. همچنين ترويج و اشاعه فرهنگ صحيح مصرف، باعث كاهش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي شده و منجر به بهبود توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه خواهد شد.

نظرات
CAPTCHA