روز شمار
اوقات شرعی
تحليل فرهنگ سياسي نخبگان سياسي اصلاح طلب و اصول گرا
azadi
عنوان نشریه:   مجله جامعه شناسي ايران :   زمستان 1391 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 116 تا صفحه 150 .
عنوان مقاله:  تحليل فرهنگ سياسي نخبگان سياسي اصلاح طلب و اصول گرا
نویسندگان:  ساعي علي*, كريمي زهير
دانشگاه تربيت مدرس
 
 
چکیده: 
موضوع اين پژوهش مطالعه فرهنگ سياسي نخبگان سياسي اصلاح طلب و اصول گرا مي باشد. در اين پژوهش از تئوري گابريل آلموند و سيدني وربا الهام گرفته شده است. فرضيه هاي اين پژوهش بر اساس منطق فازي فرموله و بر درجه عضويت اصلاح طلبان و اصول گرايان در مجموعه فرهنگ سياسي تاکيد شده است. فرضيه پژوهش حاضر آن است که در زيرمجموعه هاي اعتماد سياسي، احساس قدرت سياسي و احساس امنيت سياسي، اصول گرايان بيشتر عضو و اصلاح طلبان بيشتر غيرعضو مي باشند. در زيرمجموعه هاي حمايت از آزادي بيان، تساهل و مدار و احترام به حقوق شهروندي اصول گرايان بيشتر غيرعضو و اصلاح طلبان بيشتر عضو مي باشند. نمونه هاي پژوهش، اعضاي احزاب و انجمن هاي سياسي اصلاح طلب و اصول گرا هستند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که اعتماد سياسي، احساس قدرت سياسي و احساس امنيت سياسي اصلاح طلبان نسبت به اصول گرايان پايين تر است و حمايت از آزادي بيان، تساهل و مدارا و احترام به حقوق شهروندي در اصلاح طلبان نسبت به اصول گرايان بالاتر است.
 
 
کلمات کلیدی:
فرهنگ سياسي، نخبگان سياسي، اصلاح طلبان، اصول گرايان، نظام سياسي، پوپوليسم سياسي
نظرات
CAPTCHA