روز شمار
اوقات شرعی
کتاب «اندیشکده‌های غربی و ایران هسته‌ای
azadi

 

کتاب « اندیشکده‌های غربی و ایران هسته‌ای » با موضوع واکاوی مستندِ نگاه به برنامه‌ی هسته‌ای و دریافت نوع برداشت اندیشکده‌ها و استراتژیست‌های غربی از پرونده‌ی ایران به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

 

 

این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه غرب‌شناسی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در 41 صفحه و در 6 بخش، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
«توانمندی‌های ایران از نگاه اندیشکده‌عای غربی»، «برداشت غرب از ایران هسته‌ای»، «استنادات و مسیرهای دستیابی به اطلاعات در پرونده‌ی هسته‌ای»، «نقاط تمرکز غرب در توانمندی هسته‌ای ایران»، «راهبردهای مطرح برای تقابل با ایران در حال هسته‌ای شدن» و «راهبرهای استخراجی» عناوین بخش‌های 6 گانه این کتاب هستند.
 
در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «یکی از اقدامات قدرتهای غربی در حوزهی تصمیمسازی، اتکا به پژوهشهای کاربردی و عمل براساس اصول علمی است. تصمیمسازی و هدایت فرآیندهای مدیریت در سطوح مختلف، در این جوامع، برپایهی راهبردهای متقن و آزمونشده صورت میگیرد. تصمیمگیران غربی، قبل از ورود در عرصهی عمل، تصمیمات و زوایای مختلف آن در حوزهی نظری را بادقت قابل تحسین کنکاش میکنند و براساس قطعیات ممکن وارد عمل میشوند. در این راستا، یکی از اقدامات اتکا به پژوهشهای استراتژیک اندیشکدههای متعددی است که اساساً برای هدایت رفتار مجریان به ویژه در صحنهی مدیریت سیاسی شکل گرفتهاند. با نگاهی به عرصهی سیاستگذاری و رویکردهای عملیاتی تصمیمسازان، تأثیر راهبردهای پیشنهادی این اندیشکدهها به وضوح نمایان میشود.
 
از بخشهایی که این اندیشکدهها نقش غیرقابل انکاری در هدایت رفتار مقامات غربی، علیالخصوص مقامات آمریکایی، دارند بحثهای مرتبط با پروندهی هستهای جمهوری اسلامی ایران است. بدین معنا که با نگاهی به عملکرد غرب در مذاکرات هستهای میتوان نقش هدایتگر اندیشکدههای مذکور را به روشنی مشاهده نمود. به همین علت، شناخت چگونگی نگرش این مراکز به بحث فوق دارای اهمیت فوقالعاده است.
 
این نوشتار در پی واکاوی مستند نگاه به برنامهی هستهای و دریافت نوع برداشت اندیشکدهها و استراتژیستهای غربی از پروندهی ایران میباشد. در بطن این برداشتها میتوان به کم و کیف شناخت غرب از جامعهی ایران، فرهنگ و ایستار مردم، توان بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی در داخل و در عرصهی نظام بینالملل و به ویژه در میان افکار عمومی جهان سوم پی برد.
 
نکتهی مهم در تجزیه و تحلیل گزارشها و مقالات منتشره توسط این مراکز این است که گرچه مطابق روال غربیها و مفروضهی اصلی راهبردها، ایران دارای تسلیحات هستهای است؛ لیکن همان طور که لابهلای بحثها عیان خواهد شد، به تأکید میتوان گفت نگرانی غرب و در رأس آن آمریکا سلاح هستهای ایران نیست، بلکه آنان دنبال رساندن توان غنیسازی ایران به صفر هستند (یعنی توقف کامل برنامهی هستهای ایران).»

 

 

اندیشکده‌های غربی و ایران هسته‌ای
دریافت کتاب

 

نظرات
CAPTCHA