روز شمار
اوقات شرعی
تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال
azadi

یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در خصوص انفال، کشف سیاست‌های شرعی مرتبط با مصرف آن و نوع مالکیت آن است. ساختار مالکیت در جهت دادن به کیفیت و شیوه تولید و مصرف بهینه از انفال، بسیار مهم است.

 

محمد هادی زاهدی وفا، حسینعلی سعدی، امیر محمدرحیمی

 

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در خصوص انفال، کشف سیاست‌های شرعی مرتبط با مصرف آن و نوع مالکیت آن است. ساختار مالکیت در جهت دادن به کیفیت و شیوه تولید و مصرف بهینه از انفال، بسیار مهم است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصول و ضوابطی جهت استفاده درست و تخصیص بهینه از این منابع وجود دارد؛ ولی آیا این سیاست‌ها در خصوص نحوه تخصیص و مصرف، منطبق با مبانی برگرفته شده از فقه می‌باشد. اثبات این ادعا ضرورت توجه به این سیاست‌ها را در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دوچندان می‌کند. دیگر اینکه وضعیت موجود صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مصارف انفال با این اهداف و مقاصد چقدر فاصله دارد. 
بر این اساس، این تحقیق با روش توصیفی ـ استنباطی به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها است که: بر اساس مبانی فقه امامیه، مالکیت انفال به ویژه گاز طبیعی چگونه است؟ ضوابط مصرف و تخصیص آن بر اساس فقه امامیه چیست؟ آیا این ضوابط منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد؟ نتایج نشان می‌دهد اصول و ضوابط مستخرج از مبانی فقه شیعه در خصوص مصرف انفال به نحوی قابل مقارنه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست‌ها تضمین‌کننده رعایت سیاست‌های شرعی در این خصوص می‌باشد. در خصوص مورد مطالعه نیز، وضعیت موجود تخصیص گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی با مقاصد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکمیل زنجیره ارزش و صادرت محصولات با ارزش افزوده بالا، فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها: انفال؛ مالکیت انفال؛ ضوابط مصرف انفال؛ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ خوراک گاز؛ صنعت پتروشیمی

نویسندگان:

محمد هادی زاهدی وفا: دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

 حسینعلی سعدی: دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

 امیر محمدرحیمی: دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز دانشگاه امام صادق(ع)  

دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی - دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

کلمات کلیدی:
اقتصاد,مقاومتی,سیاست‌,مبانی فقهی
نظرات
CAPTCHA