روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: شاخص های توسعه برآوردهای برای خاورمیانه
azadi

عنوان مقاله: شاخص های توسعه برآوردهای برای خاورمیانه

نویسنده: سعیده لطفیان

نشریه: مجله حقوق و علوم سیاسی ، پاییز 1372 ، دوره 29

 

 دانلود مقاله

 

چکیده:

همچنان که نگرانی بین المللی و ملی برای برآوردن احتیاجات مردم رو به افزایش گذاشته است، روشن تر شده است که روش نوینی نیز جهت سنجش عملکرد کشورها و پیشرفت کیفی و کمی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مورد نیاز است. معیار سنتی اندازه گیری عملکرد اقتصادی یعنی تولید ناخالص ملی سرانه به تنهایی اطلاعات کافی در مورد وضعیت زندگی افراد در کشورهای فقیر و حتی در کشورهای غنی را فراهم نمی کند....

نظرات
CAPTCHA