روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: تكامل نقش صندوق بين المللي پول در اقتصاد جهاني
azadi

عنوان مقاله: تكامل نقش صندوق بينالمللي پول در اقتصاد جهاني

نویسندگان: رضا بوستانی ، پویا جبل عاملی

نشریه: فصلنامه روند ، بهار 1394 ، شماره 69

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

ايران جزو مؤسسين صندوق بين المللي پول بوده و همواره سعي كرده نقشي فعال در اين نهاد پولي بين المللي داشـته باشـد ؛ امـا نهادي كه هماكنون با عنوان صندوق بين المللي پول شناخته ميشود، هدفي غير از آنچه ابتدا برايش تعيـين شـده بـود ، دنبـال ميكند. در اين مقاله توضيح داده ميشود كه به واسطه تغييرات در اقتصاد جهاني، صندوق از يك نهاد پولي بين المللي به يك نهاد مالي بين المللي تبديل شده است كه حوزه فعاليت گسترده تري دارد. در ابتدا، صندوق تنها وظيفه تضمين ثبات در نظام نـرخ ارز ثابت را بر عهده داشت؛ اما هماكنون و با توجه به تجربه نيم قرن آن، صندوق وظايف ديگـري از جملـه تضـمين ثبـات در نظـام بين المللي پرداختها و ثبات در بازارهاي مالي را نيز برعهده دارد. 

کلمات کلیدی:
صندوق بينالمللي پول، اقتصاد جهاني، عملكرد
نظرات
CAPTCHA