روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: منطقه گرايي و WTO
azadi

عنوان مقاله: منطقه گرايي و WTO

نویسنده: فاطمه موحدی

نشریه: فصلنامه روند ، پاییز و زمستان 1385 ، شماره 50 و 51 

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

چارچوب اصلي و بنيادين نظري در روابط تجاري بين المللي مبتني بر آثار مثبت تجارت آزاد در صورت وجود رقابت کامل، با ايجاد تخصص بين المللی کار و تأمين بهينه نيازمنديهای جامعه ميباشد، چراکه موجب می شود تا هر کشوری به سقف بالاتری از توليد و مصرف برسد و در ضمن نرخ نهايي يا نسبی توليد و مصرف بين کشورها يکسان گردد. مطالعات اخير بر اهميت آزادسازي تجاري در رشد اقتصادي کشورها نيز تأکيد نموده و ارتباطي قوي بين رشد اقتصادي و آزادسازي تجاري را نشان ميدهد. گسترش روزافزون حجم تجارت جهاني طي دهه هاي اخير و اثر آن بر رشد اقتصادي، اهميت ويژه تجارت را براي کليه کشورها آشکار نموده است.از جمله ابزارهايي که توسط کشورها جهت دستيابي به سهم بيشتر از بازار جهاني مورد استفاده قرار ميگيرند، مشارکت در موافقتنامه هاي تجاري دو يا چند جانبه ميباشد پديده جهاني شدن و مشارکت در موافقتنامه هاي تجاري بين المللي که در رأس آن گات (GATT و سپس سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار داشته و دارد، در گسترش اينگونه موافقتنامه ها مؤثر بوده است. تا ژوئن سال ۲۰۰۵، وجود ۱۸۰ موافقتنامه تجارت منطقه ای به سازمان تجارت جهانی گزارش شد .

کلمات کلیدی:
تجارت ، موافقتنامه های تجاری بين المللی ، گات، سازمان جهانی تجارت، همگرايي
نظرات
CAPTCHA