روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: رزيابي فقر در اقتصاد ايران
azadi

عنوان مقاله: رزيابي فقر در اقتصاد ايران

نویسنده: محسن جلالی

نشریه: فصلنامه روند ، پاییز و زمستان 1385 ، شماره 50 و 51

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

مسئله فقر به دو عامل درآمد و توزيع آن بستگي دارد. افزايش در متوسط درآمد جامعه فقر را کاهش و افزايش در نابرابري توزيع درآمد آن را افزايش ميدهد. حساسيت فرآيند فقرزدايي نسبت به رشد اقتصادي و نابرابري توزيع درآمد متأثر از درجه تأثيرگذاري اين عوامل ميباشند. براي بررسي اين موضوع لازم است که افزايش در درآمد و نابرابري در توزيع آن به صورت مجزا بررسي شوند. در اين مقاله حساسيت شاخصهاي سنجش فقر (شکاف فقر و شدت فقر) نسبت به اين عوامل مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و براي اين موضوع از تابع FGT جهت محاسبه شاخصهاي فقر وکشش اين شاخصها نسبت به رشد اقتصادي و نابرابري توزيع درآمد استفاده و در نهايت شاخص تبادل فقر و نابرابري را به دست ميآوريم.

نظرات
CAPTCHA