روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: اثرهای جهانی شدن اقتصاد بر تجارت خارجی ایران
azadi

عنوان مقاله: اثرهای جهانی شدن اقتصاد بر تجارت خارجی ایران

نویسندگان: رضا موسوی محسنی ، عبدالمجید جلایی ، مریم سعیدی فر

نشریه: فصلنامه روند ، پاییز 1384 ، شماره 46 

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

در ايـن مقالـه پـس از بررسـي مـدلهـاي تقاضـاي واردات و عرضـه صـادرات از و ادغام تجـارت بـين الملـل و يـا ٤ IIT دوشاخص سطح تجارت بين الملل و يا LIT ٥ بـه عنوان شاخص هاي جهاني شدن در مدل استفاده شده است. براي اقتصاد ايران معادلات تقاضاي واردات و عرضه صادرات به تفكيك بخـش هـاي اقتـصادي و جهـت سـه گـروه كالاهاي واسطه اي، سرمايهاي و مصرفي شناسايي و به علت ارتباط متقابل اين توابـع بـا استفاده از روش رگرسيون معادلات ظاهرا غير مرتبط (SUR) تخمين زده شـده اسـت. در گـروه معـادلات عرضـه صـادرات شـاخص LIT و در گـروه معادلات تقاضاي واردات شـاخص IIT مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت . بـا توجـه بـه برآوردهاي بهدست آمده مي توان دريافت كه بخش كالاهاي مصرفي تنها بخـشي اسـت كه پتانسيلهاي لازم در جهت ورود به بازارهاي جهاني را خواهند داشت . از طرف ديگـر به نظر ميرسد كه ساير گروه كالاها و به ويژه گروه كالاهـاي واسـطه اي بـهطـور كلـي بيشترين زيان را از پديده جهاني شدن خواهند ديد.

نظرات
CAPTCHA