روز شمار
اوقات شرعی
مقاله: وظايف، کارکردها و چالشهاي پيشروي صندوق بين المللي پول و چگونگي روابط جمهوري اسلامي ايران با آن
azadi

عنوان مقاله: وظايف، کارکردها و چالشهاي پيشروي صندوق بين المللي پول و چگونگي روابط جمهوري اسلامي ايران با آن

نویسنده: لیلا آقا میر کلایی

نشریه: فصلنامه روند ، شماره های 42 و 43 ، پاییز 1383

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

صندوق بين المللي پول به عنوان يکي از شناخته شده ترين موسـسات وابـسته بـه سازمان ملل متحد، مسئوليت تنظيم نظام پولي و مالي جهاني را برعهـده دارد. اگرچـه غالب اخبار انتشاريافته از فعاليتهاي اين موسسه نـاظر بـر ارايـه کمـکهـاي مـالي بـه کشورهاي مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادي اسـت، لـيکن ايـن موسسه مشاوره هاي فني و راهبردي نيز به اعضاي خود ارايه ميدهد که حداقل به لحاظ پوشش و گستردگي، به مراتب مهمتر از ايفاي نقش تـامين مـالي کننـده اسـت. در ايـن مقاله سعي شده پس از ارايه چارچوب وظـايف و سـاختار مـديريتي صـندوق، چگـونگي روابط جمهوري اسلامي ايران با آن به طور اجمالي مورد اشاره قرار گيرد. فرضـيه اصـلي آن است که حضور فعال و پويا در سازمانهاي معتبر بين المللي پيش شـرط تاثيرگـذاري بر روند شکل گيري روابط اقتصاد جهاني و تحولات آتي آن است. حال که اقتـصاد ايـران يک کرسي از ٢٤ کرسي هيات اجرايي صندوق را در اختيار دارد، بايد اين فرصت را ارج گذارد و در جهت تقويت نقش آفريني در تحولات نظام مالي بـين المللـي حرکـت نمـود. علي الخصوص آن که حـداقل در سـه دهـه اخيـر ايـران هـيچ گـاه متقاضـي اسـتفاده از تسهيلات مالي صندوق بين المللي پول نبوده و لذا هرگـز در معـرض شـروط خـاص يـا رفتارهاي سياستي ديکته شده قرار نگرفته است. توصيه هاي صندوق به ايران نيز ناظر بر برخي جهت گيريهاي اصلاح ساختاري است که نوعاً طالبي عام و مورد اجماع نسبي در داخل است. بنابراين ميتوان همکاري ايران با صندوق بين المللي پول را الگويي موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بين المللي دانست.

نظرات
CAPTCHA