روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: بررسي سير تحول نظام خانواده در ايران
azadi

عنوان مقاله: بررسي سير تحول نظام خانواده در ايران

نویسنده: مهدی پور صمصام

مجمع: کنفرانس علم رفتاری و مطالعات اجتماعی ، اسفند 1393

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

مقالة حاضر سعي بر اين دارد تا به صورت اجمالي و گذرا تصويری از سير تحول نظام خانواده در ايران را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد . روش تحقيق توصيفي و تحليلي بوده و بر اساس مطالعه اسنادی و کتابخانه ای مي باشد. هدف اصلي از انجام اين تحقيق آن است که تأثير برخي از عوامل مؤثر را بر تحول نظام خانواده در طول تاريخ مورد بررسی و مقایسه قرار دهيم. در اين پژوهش ابتدا به بررسي نهاد خانواده از ديدگاه های مختلف پرداخته شده و سپس انواع خانواده و کارکردهای آن را مورد مطالعه قرار داده ايم. در ادامه به بررسي نظام خانواده در دوره های تاريخي مختلف پرداخته شد و در نهايت برخهي از عوامل موثر را تحت عنوان متغيير های مستقل، بر تحول نظام خانواده به عنوان متغيير وابسته مورد بررسي و مطالعه قرار داده ايم که مي توان رابطة آن ها را بها توجهه به اسناد تاريخي و يافته های مطالعاتي به صورت زير بيان نمود. رشد شهر نشيني، استفاده از وسايل جلوگيری )تنظيم خانواده(، آزادی بيشتر زنان، ورود زنان به بازار کار ، سن ازدواج ، گرایش افراد به طلاق، مصرفي شدن خانواده ها و کاهش کارکرد حمايتي خانواده ها از جمله عواملي مي باشند که بر تحول نظام خانواده در طول تاریخ نقش بسيار مهم و اساسي داشته اند. 

کلمات کلیدی:
خانواده، کارکرد، تحول، خانواده گسترده، خانواده هسته اي
نظرات
CAPTCHA