روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: مدل سازی شوک های پولی و نفتی در اقتصاد کلان ايران
azadi

عنوان مقاله:  مدل سازی شوک های پولی و نفتی در اقتصاد کلان ايران

نویسنده: حمید زمان زاده

نشریه: پژوهش های پولی - بانکی

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

 هدف مقاله حاضر تحليل و بررسی سازوکار اثرگذاری درآمدهای نفتی و حجم پول بر عملکرد متغيرهای کلان اقتصاد ايران در کوتاه مدت و بلندمدت است. به اين منظور يک مدل اقتصاد کلان طراحی شده است که روابط ساختاری بلندمدت اقتصاد ايران شامل سه رابطه بلندمدت توليد حقيقی، مانده حقيقی پول و برابری قدرت خريد تعديل شده و پويايی های کوتاه مدت متغيرها را در چارچوب يک مدل تصحيح خطای برداری با متغيرهای برونزای نامانا ارائه می دهد. مدل مورد نظر بر اساس داده های فصلی طی دوره فصل اول 1367 تا فصل دوم 1387 برآورد شده است. نتايج به دست آمده، وجود سه رابطه بلندمدت مورد نظر را در اقتصاد ايران تاييد می کند. بر اساس مدل برآورد شده، واکنش متغيرهای کلان اقتصادی به شوک های پولی و نفتی بر اساس توابع عکس العمل آنی، تجزيه و تحليل شده است.

کلمات کلیدی:
اقتصاد ايران، شوک پولی، شوک نفتی، مدل تصحيح خطای برداری
نظرات
CAPTCHA