روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: بررسی تأثير جهانی شدن بر توزيع درآمد
azadi

عنوان مقاله: بررسی تأثير جهانی شدن بر توزيع درآمد

نویسندگان: حسین اصغر پور ، بهزاد سلمانی ، صمد حکمتی فرید

نشریه: فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی ، سال 1393 ، دوره 2 ، شماره 6

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

هدف اصلی اين مقاله بررسی تأثير جهانی شدن بر توزيع درآمد در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره (2010-1984) است. برای اين منظور از دو متغير درجه باز بودن تجاری و نسبت سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی به توليد به‌عنوان شاخص‌های جهانی شدن استفاده شده است. با به‌کارگيری تکنيک داده‌های تابلويی ضمن آزمون فرضيه کوزنتس آثار متغيرهای جهانی شدن، سهم مخارج دولت از GDP، تورم و رشد جمعيت بر ضريب جينی به‌عنوان يکی از شاخص‌های مهم توزيع درآمد مورد تجزيه‌و‌تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان می‌دهد فرضيه کوزنتس بين کشورهای اسلامی مورد تأييد قرار نمی‌گيرد، همچنين يافته‌ها حاکی از آنست که توزيع درآمد با افزايش درآمد سرانه واقعی بهبود يافته و با گسترش جهانی شدن نامتعادل‌تر می‌گردد.

کلمات کلیدی:
درآمد سرانه، توزيع درآمد، فرضيه کوزنتس، جهانی شدن، کشورهای اسلامی
نظرات
CAPTCHA