روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: تاثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای اسلامی عضو گروه D8
azadi

عنوان مقاله: تاثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای اسلامی عضو گروه D8

نویسندگان: ابوالفضل شاه آبادی ، هانی دهقانی احمد آباد ، سهیلا میرزا بابا زاده

نشریه: اقتصاد و تجارت نوین ، پاییز 1388 ، شماره 17 و 18

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات را تابعی از متغیرهای قیمتی شامل نرخ ارز، نرخ تورم و متغیر غیر قیمتی شامل هزینه های تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و متغیرهای نهادی می دانند. اخیرا بهبود روابط بین انسانها و کاهش احتمال بروز اختلافات در روابط انسانی مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، زیرا نهادها با ایجاد یک ساختار باثبات در روابط بشری منجر به کاهش نااطمینانی بازار، کاهش هزینه های مبادلات و معاملات تجاری، افزایش رقابت در بازار و افزایش صادرات می شوند. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، برای دوره زمانی 2007-1995 است. نتایج بیانگر آن است که کشور های عضو گروه D8 همانند سایر کشورها از سازوکار درونزای صادرات غیرنفتی، سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه برخوردار می باشند. همچنین عوامل نهادی نظیر؛ رعایت حق ثبت اختراع، محیط کسب و کار، منشا قانونی و کیفیت آموزش در افزایش اثرگذاری عوامل غیرقیمتی نظیر؛ انباشت تحقیق و توسعه داخلی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 موثر است.

کلمات کلیدی:
سرمایه انسانی • تحقیق و توسعه • صادرات غیرنفتی • گروه D8 • عوامل نهادی • سرریز تحقیق و توسعه
نظرات
CAPTCHA