روز شمار
اوقات شرعی
ماهنامه اندیشه و راهبرد
azadi

ماهنامه فرهنگی ، اقتصادی با مجوز 22375 از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

سال سوم / شماره هفتم/ فروردین 1393

صاحب امتیاز و مدیر مسؤل: ماندانا شاه اویسی

زیر نظر شورای سر دبیری 

دانلود ماهنامه

 

-آرا و نظرات چاپ شده در ماهنامه لزوما نظر ماهنامه اندیشه و راهبرد نمی باشد.

-ماهنامه اندیشه وراهبرد در ویرایش و تلخیص کلیه مطالب دریافتی آزاد است.

مطالب و تصاویر دریافت شده از نویسندگان قابل برگشت نمی باشد.

-نقل مطلب وتصاویر ماهنامه اندیشه وتدبیر با ذکر ماخذ آزاد می باشد.

-ماهنامه اندیشه و راهبرد از کلیه متخصصان ،اساتید و مدیران در زمینه موضوع های مجله به زبان فارسی و انگلیسی مقاله ،نقد و ترجمه می پذیرد

نظرات
CAPTCHA

فردی از خانواده شهدا نوشته است:
مطالب زیر ارائه نظرات و دیدگاههای اینجانب بدون هیچ مدرک دانشگاهی وصرفا با مدرک تحصیلی زیر دیپلم می باشد و تا کنون در هیچ جایی ارائه و منتشر نشده اند :
این مطالب را که حاصل تفکرات مداومند را صادقانه تقدیم به شما اساتید محترم دانشگاه می نمایم و نمی دانم در حوزه چه علومی قرار می گیرند ...
در یک جامعه زمانی تولید اتفاق می افتد که ابزاری بنام سرمایه و دانش توسط یک نیروی منسجم و برنامه ریزی شده علاوه بر ایجاد بستر های لازم بسوی تولید هدایت شود
تولید در یک جامعه دارای مفاهیم متعددی است تولید از نگاه سیاسی تولید از دیدگاه اجتماعی و فرهنگی و تولید از نگاه اقتصادی ...
تولید ملی مبنای قدرت سیاسی است
تولید ملی منشاء قدرت اقتصادی اجتماعی و تعالی فرهنگی است ...وظیفه اقتصاددانان ما برنامه ریزی کلان علمی و اقتصادی با افق های 20 ساله -50 ساله -ویا 100 ساله -400ساله و بیشتر از آن با بهره گیری از یک تیم اقتصادی قدرتمند علمی صالح و فارق از گرایشهای گروهی وجناحی و اجرای آن در جامعه است ...

1394-02-20 21:37:41