روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: بررسي تاثير عوامل قانوني، اجرايي و اقتصادي- محيطي موثر بر فرار مالياتي
azadi

عنوان مقاله: بررسي تاثير عوامل قانوني، اجرايي و اقتصادي- محيطي موثر بر فرار مالياتي

نویسندگان: حسین فخاری ، علی اکبر رمضانی ، مهدی ابراهیمی

مجمع: همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران ، بهمن 1389 ، دوره 4

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

فرار مالياتي عبارت است از هرگونه تلاش عمدي، غيرقانوني يـا غيـر رسمي كه طي آن مشمول ماليات با توسل به شيوههاي گوناگون بدنبال پرداخـت كمتـر يـا عدم پرداخت ماليات ميباشد. تحقيق حاضر قصد دارد «زمينـه هـاي كلـي» فـرار ماليـاتي را شناسايي كند. با توجه به اين هدف، در اين تحقيق، به بررسي تاثير عوامل قـانوني، اجرايـي و اقتصادي- محيطي بر فرار مالياتي پرداخته ميشود.

کلمات کلیدی:
فرار مالياتي، عوامل قانوني، عوامل اجرايي، عوامل اقتصادي- محيطي
نظرات
CAPTCHA