روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: رابطه ميان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ايران
azadi

عنوان مقاله: رابطه ميان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ايران

نویسندگان: حمید ابریشمی ، محسن مهرآرا ، مهدی نوری ، محسن محقق

نشریه: فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی ، 

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

بررسی تأثير تورم در تغييرات نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل توليدی اقتصاد، موضوعی است که در دهه‌های اخير توجه بسياری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اين موضوع به ‌ويژه در اقتصاد ايران که در سال­های گذشته همواره با تورم‌های بالا روبه­رو بوده است، اهميتی ويژه دارد. تعيين جهت و ميزان تأثير اين دو متغير بر يکديگر، بی‌ترديد می‌تواند در اتخاذ سياست‌های کارآمد سودمند واقع باشد. اين مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری‌های زمانی اين دو متغير، رابطه­ی ميان آن­ها را با استفاده از تجزيه­ی موجک تحليل می‌کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه­ ی سری‌های اصلی، رابطه­ ی ميان سری‌های تجزيه شده را نيز بررسی کند. اين مقاله با بهره­ گيری از روشی نو در تحليل سري­های زمانی تورم و رشد بهره‌وری کل، به کشف روابطی منجر گرديده اسـت که پيـش‌تر مورد توجـه محـققان نبـوده‌است. نتـايج به­دست آمده از بررسی سری‌های زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل در دوره­ی زمانی سال‌های 1339 تا 1385 نشان مي­دهد که گرچه رابطه­ی آماری معناداری ميان سری‌های اصلی برقرار نيست؛ اما، ميان سری‌های تجزيه شده­ی متغيرها در سطوح اول و دوم، رابطه‌ای منفی و معنادار وجود دارد. افزون براين نتايج آزمون عليت گرنجر وجود رابطه­ ی علی ميان سری‌های تجزيه شده در فرکانس‌های مختلف را تأييد می‌کند.

کلمات کلیدی:
بهره‌وري كل عوامل، نرخ تورم، تحليل موجك، عليت گرنجر،
نظرات
CAPTCHA