روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: نقش کیمیای سعادت در اخلاق، شیوه زندگی و رفتار آدمیان و نیل به سعادت دو جهان
عنوان مقاله: نقش کیمیای سعادت در اخلاق، شیوه زندگی و رفتار آدمیان و نیل به سعادت دو جهان

عنوان مقاله: نقش کیمیای سعادت در اخلاق، شیوه زندگی و رفتار آدمیان و نیل به سعادت دو جهان

نویسنده: مهدی ماحوزی

نشریه: پژوهشنامه ادب حماسی، بهار و تابستان 1390، دوره 7، شماره 11

 

دانلود مقاله

 

چکیده: 

 

کتاب «کيمياي سعادت» خلاصه و ترجمه گونه ايست از «احياء علوم الدين» به زبان فارسي اثر ارجمند ابوحامد امام محمد غزالي. اين کتاب چهار رکن دارد که هر يک دربرگيرنده 10 اصل است. اين چهار رکن عبارتند از: عبادات، معاملات، مهلکات و منجيات. غزالي، اين اثر را با نثري قابل فهم براي همگان فراهم آورده است، تا بدان وسيله راه و رسم زندگي آموزند و از مهالک برهند و به سعادت دو جهان نايل آيند.

کلمات کلیدی:
کيمياي سعادت، امام محمدغزالي، عبادات، معاملات، مهلکات، منجيات
نظرات
CAPTCHA