روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: جهاد، مقوله ای فرهنگی، اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی
azadi

عنوان مقاله: جهاد مقوله ای فرهنگی، اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی

نویسندگان: محمد جانی پور ، محمد رضا ستوده نیا

نشریه: پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم ، بهار و تابستان 1392 ، دوره 4 ، شماره 1

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

 

مقوله «جهاد» به دليل حساسيت و آثار گسترده اي که بر تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع اسلامي و همچنين نظم نوين جهاني داشته، موضوع تحليل هاي بسياري قرار گرفته که در نتيجه آن، ديدگاه هاي مختلفي توليد و عرضه شده است. برخي آن را به مثابه اقدامي نظامي و همسان با قتال دانسته و برخي ديگر با رويکردي حداقلي، تنها جنبه هاي تدافعي جهاد را مدنظر قرار داده اند. بررسي آيات قرآن کريم و گونه شناسي انواع مختلف جهاد در دين مبين اسلام نشان مي دهد که اين مفهوم همواره به مثابه راهبردي عام، مطلق و نرم افزاري در راستاي تاسيس، تثبيت و تداوم سبک زندگي اسلامي مطرح شده و در اين راستا مصاديق متعددي پيدا کرده است. شناسايي گونه هاي مختلف جهاد در قرآن کريم و راهبردهاي مطرح شده ذيل آنها، مويد اين است که هدف خداوند متعال از تبيين اين مفهوم، ايجاد تغيير در ماهيت انسان و به تبع آن، تغيير در جهان بيني و ايدئولوژي او به منظور تثبيت حضور افراد و جوامع اسلامي در مسير هدايت و توحيد و در نهايت ترسيم سبک زندگي توحيدي مبتني بر اصل جهاد بوده است .در اين مقاله ابتدا مباني مفهومي تحقيق تعريف شده و پس از شناسايي گونه هاي مختلف جهاد در قرآن کريم و تبيين راهبردهاي هر کدام، الگوي مطرح جهت نيل به سبک زندگي اسلامي طراحي و ارائه شده است.

کلمات کلیدی:
قرآن کريم، جهاد، سبک زندگي، جنگ نرم
نظرات
CAPTCHA