روز شمار
اوقات شرعی
عناون مقاله: تاثير روش تغيير شيوه زندگي بر كاهش ناسازگاري همسران
azadi

عنوان مقاله: تاثير روش تغيير شيوه زندگي بر كاهش ناسازگاري همسران

نویسندگان: خدابخش احمدی نوده، علی فتحی آشتیانی، احمد اعتمادی، سیدمحمود میرزمانی بافقی

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، تابستان 1385، دوره 12، شماره 2

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

 

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي روش مداخله ‌اي تغيير شيوه زندگي بر كاهش ناسازگاري همسران (زن و شوهرها) انجام شده است. مواد و روش ‌كار: در يك بررسي آزمايشي، نخست وضعيت سازگاري زناشويي450 زن و شوهر كه به روش نمونه ‌گيري در دسترس انتخاب شده بودند، به‌كمك پرسش ‌نامه انريچ بررسي شد. سپس 80 زن و شوهر از بين آنهايي كه بيشترين ناسازگاري زناشويي را داشتند انتخاب و به‌ تصادف در دو گروه آزمايشي و گواه جاي داده شدند. سپس روش مداخله ‌اي تغيير شيوه ‌زندگي به مدت 15 ساعت طي 10 جلسه 90 دقيقه ‌اي بر روي گروه آزمايشي اجرا و پس از آن دوباره ميزان سازگاري زناشويي در هر دو گروه بررسي شد. برخي اطلاعات لازم به ‌كمك پرسش ‌نامه سنجش شيوه زندگي گردآوري گرديدند. داده‌ ها به‌كمك آزمون t تحليل شدند. يافته ‌ها: يافته‌ ها نشان دادند كه روش مداخله ‌اي تغيير شيوه زندگي موجب كاهش ناسازگاري زناشويي به ‌ترتيب در ابعاد موضوعات شخصي، مديريت مالي، حل كشمكش و روابط جنسي مي‌ شود. ميانگين نمرات دو گروه در پس ‌آزمون تفاوت معني ‌دار نشان دادند (p<0.05). نتيجه‌ گيري: به‌ كارگيري روش مداخله ‌اي شيوه زندگي موجب كاهش برخي ابعاد ناسازگاري در همسران مي ‌شود.

کلمات کلیدی:
ناسازگاري زناشويي، زوج درماني، شيوه زندگي
نظرات
CAPTCHA