روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: بیمه و رشد اقتصادی در ایران
azadi

عنوان مقاله: بیمه و و رشد اقتصادی در ایران

نویسنده: اسفندیار جهانگرد

نشریه: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، پاییز 1390، دوره 19 ، شماره 59

 

دانلود مقاله

 

چکیده: 

 

در اين مقاله با تمرکز بر مدل رشد اقتصادي و مدل فرضيه حذف، به بررسي آزمون عليت رابطه رشد اقتصادي و رشد بيمه و همچنين نقش و اهميت بخش بيمه در اقتصاد ايران پرداخته شده است. براي اين منظور، در مدل رشد اقتصادي موردنظر از داده هاي دوره زماني (1386-1346) و آزمون رابطه عليت تودا وياموتا استفاده شده و براي روش داده- ستانده از داده هاي جداول داده- ستانده سال هاي 1365 و 1380 که در قالب 18 بخش تجميع شده است، استفاده گرديده است. بر اساس نتايج به دست آمده، رابطه حق بيمه در ايران با رشد اقتصادي رابطه يک طرفه و از سوي حق بيمه به سمت رشد اقتصادي بوده که اين رابطه ناشي از حق بيمه هاي غيرزندگي است. در خصوص بيمه هاي زندگي، رابطه اي بين رشد اقتصادي و رشد بيمه هاي زندگي قابل تاييد نمي باشد. از منظر اهميت بخش بيمه در اقتصاد ايران مطابق نتايج به دست آمده از جدول سال هاي  1365و 1380 و در اثر حذف بخش بيمه نتايج حاکي از کليدي نبودن اين بخش در اقتصاد ايران است. اما با توجه به نتايج اين بخش مي توان اذعان داشت که در سال 1380 در اثر حذف بخش بيمه، نسبت به سال 1365 درصد بيشتري از توليد در اقتصاد از دست مي رود.

کلمات کلیدی:
بيمه زندگي و غيرزندگي، رشد اقتصادي، آزمون عليت، فرضيه حذف، ايران
نظرات
CAPTCHA