روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: حقوق اقتصادی در قانون اساسی
azadi

عنوان مقاله: حقوق اقتصادی در قانون اساسی

نویسنهد: مهدی خداپرست مشهدی

نشریه: دانش و توسعه، 1380، شماره 13

 

دانلود مقاله

 

 

چکیده:

 

هدف از اين پژوهش آن است كه از نقطه نظر يك اقتصاددان؛ در پرتو ادبيات حقوق و اقتصاد، ولي با نگرش مديريت سيستمي به نقش دولت در اقتصاد ايران بنگرد و كارايي قانون اساسي جمهوري اسلامي در ايران را در اين راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصي كه اين تحقيق در پي پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامي، دولتمردان براساس چه ميثاق نظري به حاكميت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعي (قانون اساسي) چه پتانسيلها رشد و توسعه اقتصادي را در خود جاي داده است؟ به عبارت ديگر؛ در اين قانون ساز و كار رشد و توسعه چگونه تعبيه شده است؟ نتايج حاصله حاكي از آن است كه اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعي (قانون اساسي) را دقيقا عمل كنند و حقوق عوامل توليد تامين گردد. رشد، عدالت و كارايي اقتصادي در اقتصاد ايران حصول پذير است.

کلمات کلیدی:
مدیریت سیستمی، اقتصاد ایران، رشد و توسعه
نظرات
CAPTCHA