روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: بررسی اقتصادی قاچاق در ایران
azadi

عنوان مقاله: بررسی اقتصادی قاچاق در ایران

نویسندگان: جمشید پژویان، مجید مداح

نشریه: پژوهشنامه اقتصادی، بهار 1385، دوره 6، شماره1

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

قاچاق بخشي از اقتصاد غيررسمي است که در آمارهاي رسمي ثبت نمي شود. در اين مقاله ابتدا يک مدل نظري براي قاچاق کالا ارايه مي شود و سپس با تکيه بر آن و با استفاده از روش متغيرهاي پنهان اندازه قاچاق کالا در دوره زماني (1349-81) براي اقتصاد ايران بدست مي آيد. نتايج حاصل از پژوهش در دو بعد نظري و تجربي نشان مي دهد: نخست؛ نرخ تعرفه، ريسک قاچاق، نرخ ارز در بازار سياه و نرخ ارز رسمي از عوامل موثر بر اندازه قاچاق و شاخص قيمت کالاهاي وارداتي و درآمدهاي عمومي دولت از متغيرهاي تحت تاثير قاچاق هستند؛ دوم؛ روند قاچاق در دوره مورد بررسي پر نوسان بوده و سير صعودي آن نيز طي سالهاي اخير تاييد مي شود.
کلمات کلیدی:
قاچاق کالا، اقتصاد غیر رسمی، مدل اقتصاد سنجی
نظرات
CAPTCHA