روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله : واکاوی بازدارنده های خلاقیت سبک زندگی
azadi

عنوان مقاله : واکاوی بازدارنده های خلاقیت در سبک زندگی

عنوان نشریه : پژوهش های اجتماعی اسلامی ، تابستان 1392، دوره 19 ، شماره 2

نویسندگان : سهراب مروتی ، فرشته دارابی

 

دانلود مقاله

 

 

چکیده

 

آنچه که باعث تمایز مفهوم سبک زندگی از مفاهیم مشابه، ماننـد فرهنـگ یـا پاره فرهنگ، هویت، شخصیت و محدودسازي آن میشود؛ خلاقانه و گزینشی بودن اجزا و عناصر سبک زندگی است. سبک زندگی اسلامی، سـبکی راکـد، تکراري و ثابت نیست، بلکه سبکی است که در آن پـویش و حرکـت جریـان دارد، که در نهایت منجر به خلاقیت و نوآوري میشود. هر کـدام از افـراد در سبک زندگی اسلامی حتی با نازلترین درجه ي خلاقیت قادرند، این جرقـه ي مقدس را شعله ور ساخته و خلاقیت خفته را بیدار سازند. باید پذیرفت و باور داشت که این گوهر نفیس و گرانبها در وجود همه ي ما از ابتداي خلقت تعبیه گردیده، چرا که خداوند انسان را نماینده ي خود در روي زمین نامیـده اسـت. این فلسفه و ایمان، منشأ بیـداري اندیشـه، فکـر و پیـدایش خلاقیـت اسـت.  

کلمات کلیدی:
سبک زندگی-نوآوری-دین-شکوفایی
نظرات
CAPTCHA