روز شمار
اوقات شرعی
دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات وارتباطات/17خرداد 94
دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات وارتباطات
دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات وارتباطات
دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات وارتباطات
دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات وارتباطات
دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات وارتباطات
دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات وارتباطات
دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات وارتباطات
دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات وارتباطات
دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات وارتباطات